Bo­net­te macht
Be­triebs­ur­laub
31.07. – 08.08.2021
Ver­kaufs­platz
Ver­bin­dungs­ka­bel für Kern-Waa­ge Typ B

Zum An­schluss ei­ner Waa­ge an das Kas­sen­ter­mi­nal T2

Län­ge: 1m
Steck­ver­bin­der: D-Sub9 ♂ / FCC68 4P4C ♂
Be­le­gung „B“

Pas­send für

  • Platt­form­wa­a­ge Kern IFB
  • Tisch­waa­ge Kern GAB-N

Er­setzt Kern-Schnitt­stel­len­ka­bel CFS-A01

Industrie-Elektronik Nikolaus Lackinger
Her­stel­ler-Ar­ti­kel­num­mer: Lackin­ger COM4907
€ 31.10 ¹
so­fort lie­fer­bar
Ver­sand AT: € 3.85 ¹
Ver­sand DE: € 9.27 ¹

Lo­gis­tik­da­ten

Ge­wicht Brei­te Län­ge Hö­he
34 g 125 mm 60 mm 15 mm
¹ Al­le Prei­se ver­ste­hen sich exkl. USt.